معنی حکمت 247 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 247 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 247 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 247 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

247 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

حکمت 247 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

جوانمرد مهربان تر از خويشاوند است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْكَرَمُ ، أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

247-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه