معنی حکمت 190 – پند صد و نود – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 190 – پند صد و نود – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 190 – پند صد و نود – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و نود معنی حکمت 190  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

190-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

شگفتا خلافت از راه همصحبتى به دست آيد .
[ و شعرى از او در اين باره روايت شده است : ] اگر با شورا كار آنان را به دست گرفتى چه شورايى بود كه رأى دهندگان در آنجا نبودند . و اگر از راه خويشاوندى بر مدعيّان حجّت آوردى ، ديگران از تو به پيامبر نزديكتر و سزاوارتر بودند .

 ( ترجمه شهیدی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : وَا عَجَبَاهْ ، أَ تَكُونُ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ [وَ لَا تَكُونَ بِالصَّحَابَةِ] وَ الْقَرَابَةِ؟
قال الرضي رحمه الله تعالى و روي له شعر في هذا المعنى :
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم           فكيف بهذا و المشيرون غيب
و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم           فغيرك أولى بالنبي و أقرب

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


190-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد