Magic Of Colors . فواید . خواص . کاربرد . رنگ ها

Orange فواید و کاربرد رنگ نارنجی Red فواید و کاربرد رنگ قرمز
Green راز عدد معنا و مفهوم Yellow راز عدد معنا و مفهوم
Indigo راز عدد معنا و مفهوم Light Blue فواید و کاربرد رنگ آبی
violet فواید و کاربرد رنگ بنفش در رنگ درمانی

با کلیک بر روی آیکون اینستاگرام در زیر هیلند را در این شبکه اجتمایی دنبال کنید

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم