نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

Birthday Stone بر اساس ماه تولد

Birthday Stone بر اساس ماه تولد

سنگ تولد متولدین فروردین

Diamond

الماس

عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر کلیر کوارتز – دُرکوهیClear Quartz کلیر کوارتز حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی لابرادوریت labradorite آمتیستAmethyst 32x32
جید – یشمJade100 آکوامارینAquamarine100 عقیق آبی Blue agate

سنگ ماه تولد متولدین اردیبهشت

زمرد  Emerald1..

کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
سودالیت Sodalite سودالیت تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر سیترین  Citrin سیترین لاجورد Lapis Lazuli - 100

سنگ ماه تولد متولدین خرداد

 

مروارید

مروارید

فیروزه  لاجورد Lapis Lazuli - 100 سیترین  Citrin سیترین
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر سنگ ماه  Moonstone  عقیق زرد yELLOw Agate png
آمتیستAmethyst 32x32 کلیر کوارتز – دُر نجف Clear Quartz کلیر کوارتز رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی

سنگ ماه تولد متولدین تیر

یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ

 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال سیترین  Citrin سیترین عقیق سلیمانی Solomon Agate PNG
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی زبرجد  Peridot32 زمرد  Emerald1..

سنگ ماه تولد متولدین مرداد

زبرجد  Peridot32

رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی مالاکیت  Malachite مالاکیت زمرد  Emerald1..
لابرادوریت labradorite آکوامارینAquamarine100 فیروزه 
لاجورد Lapis Lazuli - 100 عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر آمتیستAmethyst 32x32

سنگ ماه تولد متولدین شهریور

یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود

لاجورد Lapis Lazuli - 100 سودالیت Sodalite سودالیت رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی کلیر کوارتز – دُر  Clear Quartz کلیر کوارتز آمتیستAmethyst 32x32
سیترین  Citrin سیترین مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG

سنگ ماه تولد متولدین مهر

 

اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت سیترین  Citrin سیترین سنگ ماه  Moonstone
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی عقیق شجر دریایی
عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر لاجورد Lapis Lazuli - 100 فیروزه 

سنگ ماه تولد متولدین آبان

yellow topaz

توپاز زرد

لاجورد Lapis Lazuli - 100 لابرادوریت labradorite  عقیق زرد yELLOw Agate png
عقیق آبی Blue agate آمتیستAmethyst 32x32 کلیر کوارتز – دُر Clear Quartz کلیر کوارتز
سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه

سنگ ماه تولد متولدین آذر

 

فیروزه 

مالاکیت  Malachite مالاکیت زمرد  Emerald1.. جید – یشمJade100
کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین
سیترین  Citrin سیترین عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز ) چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر

سنگ ماه تولد متولدین دی

 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت

کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق لابرادوریت labradorite
سودالیت Sodalite سودالیت تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر مالاکیت  Malachite مالاکیت لاجورد Lapis Lazuli - 100

سنگ ماه تولد متولدین بهمن

 

آمتیستAmethyst 32x32

آکوامارینAquamarine100 لاجورد Lapis Lazuli - 100 سودالیت Sodalite سودالیت
 عقیق زرد yELLOw Agate png سیترین  Citrin سیترین آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین
یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت عقیق کارنلین و نارنجیCarnelian

سنگ ماه تولد متولدین اسفند

آکوامارینAquamarine100

عقیق آبی Blue agate کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
لابرادوریت labradorite سیترین  Citrin سیترین عقیق سلیمانی Solomon Agate PNG
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی کلیر کوارتز – دُرکوهیClear Quartz کلیر کوارتز آمتیستAmethyst 32x32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *