نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

475

475 راز عدد معنا و مفهوم

 

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ 

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG
 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت
یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق
 
کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی
سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت
جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر
کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن
حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید
عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian
عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG
عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone
سیترین  Citrin سیترین
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG
 عقیق زرد yELLOw Agate png
اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40
عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه
زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت
جاسپر سبز green jasper ic
زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100
آمازونیت 32x32 Amazonite
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین
رودراکشاRudraksha 6 mukhi
سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت
فیروزه 
آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate
یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت

سودالیت Sodalite سودالیت
لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص
لاجورد Lapis Lazuli - 100
آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی
 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز
فلوریتflourite سنگ فلورین
آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین
سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت

عقیق شجر

Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ 

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG
 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت
یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق
 
کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی
سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت
جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر
کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن
حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید
عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian
عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG
عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone
سیترین  Citrin سیترین
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG
 عقیق زرد yELLOw Agate png
اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40
عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه
زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت
جاسپر سبز green jasper ic
زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100
آمازونیت 32x32 Amazonite
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین
رودراکشاRudraksha 6 mukhi
سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت
فیروزه 
آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate
یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت

سودالیت Sodalite سودالیت
لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص
لاجورد Lapis Lazuli - 100
آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی
 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز
فلوریتflourite سنگ فلورین
آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین
سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت

عقیق شجر

Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

 

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ 

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG
 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت
یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق
 
کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی
سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت
جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر
کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن
حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید
عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian
عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG
عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone
سیترین  Citrin سیترین
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG
 عقیق زرد yELLOw Agate png
اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40
عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه
زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت
جاسپر سبز green jasper ic
زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100
آمازونیت 32x32 Amazonite
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین
رودراکشاRudraksha 6 mukhi
سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت
فیروزه 
آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate
یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت

سودالیت Sodalite سودالیت
لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص
لاجورد Lapis Lazuli - 100
آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی
 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز
فلوریتflourite سنگ فلورین
آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین
سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت

عقیق شجر

Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

 

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ 

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG
 گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت
یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق
 
کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی
سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت
جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر
کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن
حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید
عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian
عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG
عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone
سیترین  Citrin سیترین
چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG
 عقیق زرد yELLOw Agate png
اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40
عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه
زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت
جاسپر سبز green jasper ic
زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100
آمازونیت 32x32 Amazonite
رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین
رودراکشاRudraksha 6 mukhi
سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت
فیروزه 
آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate
یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت

سودالیت Sodalite سودالیت
لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص
لاجورد Lapis Lazuli - 100
آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی
 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز
فلوریتflourite سنگ فلورین
آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین
سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت

عقیق شجر

Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *