معنی حکمت 363 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 363 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی . معنی حکمت 363 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی راز زندگی – معنی حکمت 363 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : شتاب ورزيدن پيش از امكان ، و … ادامه خواندن معنی حکمت 363 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی