معنی حکمت 226 – پند دویست و بیست شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 226 – پند دویست و بیست شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 226 – پند دویست و بیست شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

نهج البلاغه پند دویست و بیست شش معنی حکمت 226   تدبّر و تأمّل راز زندگی .

پند-226-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-شش-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

طمعكار در بند خوارى گرفتار است .

( ترجمه شهیدی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


پند-226-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-شش-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد