معرفی ملاصدرا – بیوگرافی – معنی و تفسیر اشعار

معرفی ملاصدرابیوگرافیمعنی و تفسیر اشعار .

ملاصدرا ، با نام کامل صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی ، حکیم متأله و فیلسوف بنیان‌گذار حکمت متعالیه است .

حکمت متعالیه، مکتب فلسفی ملاصدرا است که بر پایهٔ وجود و تمایز آن از ماهیت استوار است. این مکتب، از لحاظ روش شبیه مکتب اشراقی است یعنی به استدلال و کشف و شهود تواماً معتقد است، ولی از نظر اصول و از نظر استنتاجات متفاوت است.

خلاصهٔ اصول حکمت متعالیه

 • اصالت وجود : ملاصدرا بر خلاف فیلسوفان پیشین که اصالت را به ماهیت می‌دادند ، اصالت را به وجود می‌داد . او معتقد بود که وجود ، حقیقتی قائم به ذات است و ماهیت ، عبارت است از نحوهٔ ظهور وجود .
 • حرکت جوهری : ملاصدرا معتقد بود که حرکت ، تنها در امور عرضی نیست ، بلکه در ذات اشیا نیز وجود دارد . او این نظریه را با استناد به آیات قرآن و روایات اسلامی مطرح کرد .
 • رابطهٔ عقل و وحی : ملاصدرا معتقد بود که عقل و وحی ، دو منبع معرفتی هستند که با یکدیگر هماهنگ هستند . او معتقد بود که عقل می‌تواند بسیاری از مسائل دینی را اثبات کند .

خلاصهٔ تأثیرات حکمت متعالیه

 • تجدید حیات فلسفهٔ اسلامی : حکمت متعالیه ، توانست فلسفهٔ اسلامی را از رکود و انحطاط نجات دهد و آن را به یک مکتب فلسفی زنده و پویا تبدیل کند .
 • آشتی دادن عقل و دین : حکمت متعالیه ، توانست عقل و دین را با یکدیگر آشتی دهد و نشان دهد که این دو ، با یکدیگر در تضاد نیستند .
 • معرفی جدید از جهان : حکمت متعالیه ، معرفت جدیدی از جهان ارائه کرد که بر اساس وحدت وجود استوار است .

حکمت متعالیه ، مکتب فلسفی مهم و تأثیرگذاری است .

حکمت متعالیه توسط ملاصدرا بنیان‌گذاری شد .

این مکتب ، توانست فلسفهٔ اسلامی را به مرحلهٔ جدیدی برساند و تأثیر عمیقی بر اندیشهٔ مسلمانان و غیرمسلمانان داشته است .

 • حکمت متعالیه ، بر پایهٔ اصالت وجود استوار است .
 • ملاصدرا ، حرکت جوهری را مطرح کرد .
 • او معتقد بود که عقل و وحی ، دو منبع معرفتی هستند که با یکدیگر هماهنگ هستند .
 • حکمت متعالیه ، تأثیرات مهمی بر فلسفهٔ اسلامی داشته است .

کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و اندیشهٔ اسلامی پیش از زمان او به حساب آورد .

ملاصدرا در شیراز به دنیا آمده است .

او تحصیلات خود را در شیراز و اصفهان آغاز کرد و نزد بزرگانی چون شیخ بهایی ، میرداماد و میرابوالقاسم فندرسکی به کسب علم پرداخت .

پس از تکمیل تحصیلات ، به کهک قم رفت و هفت سال به ریاضت و تهذیب نفس پرداخت .

در این مدت ، او به نوعی کشف حقایق دست یافت که پایه‌های حکمت متعالیه را تشکیل داد .

ملاصدرا پس از بازگشت از کهک ، در شیراز به تدریس پرداخت و شاگردان زیادی را تربیت کرد .

مهم‌ترین اثر او ، کتاب « اسفار اربعه » است که در آن ، نظام فلسفی خود را به طور کامل تبیین کرده است .

ملاصدرا در سال ۱۰۵۰ق در بصره درگذشت و در نجف به خاک سپرده شد .

اندیشه‌های ملاصدرا

اندیشه‌های ملاصدرا را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد

 • اصالت وجود : ملاصدرا بر خلاف فیلسوفان پیشین که اصالت را به ماهیت می‌دادند ، اصالت را به وجود می‌داد . او معتقد بود که وجود ، حقیقتی قائم به ذات است و ماهیت ، عبارت است از نحوهٔ ظهور وجود .
 • حرکت جوهری : ملاصدرا معتقد بود که حرکت ، تنها در امور عرضی نیست ، بلکه در ذات اشیا نیز وجود دارد . او این نظریه را با استناد به آیات قرآن و روایات اسلامی مطرح کرد .
 • رابطهٔ عقل و وحی : ملاصدرا معتقد بود که عقل و وحی ، دو منبع معرفتی هستند که با یکدیگر هماهنگ هستند . او معتقد بود که عقل می‌تواند بسیاری از مسائل دینی را اثبات کند .

اندیشه‌های ملاصدرا تأثیر عمیقی بر فلسفهٔ اسلامی و حتی فلسفهٔ غرب داشته است . او را یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ اسلام می‌دانند .

اهمیت ملاصدرا

ملاصدرا یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان تاریخ اسلام است .

او با ایجاد مکتب حکمت متعالیه ، توانست فلسفهٔ اسلامی را به مرحلهٔ جدیدی برساند .

اندیشه‌های ملاصدرا در زمینه‌های مختلف فلسفه ، کلام ، عرفان ، اخلاق ، تفسیر و شعر ، تأثیر عمیقی بر اندیشهٔ مسلمانان و حتی غیرمسلمانان داشته است .

ملاصدرا را می‌توان یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ تفکر اسلامی دانست .

معرفی-ملاصدرا-–-بیوگرافی-–-معنی-و-تفسیر-اشعار-عدد